STARTSIDE


VERDITAKSERING
BOLIG/NÆRING


TILSTANDSANALYSE/
BOLIGSALGSRAPPORT


SKADETAKSERING


INGENIØRSTJENESTER BYGG


OM OSS


KONTAKT

Ingeniørtjenester Bygg


Ingeniørtjenester (stålbygg, haller etc.), arealmåling, fuktmåling, mugg, sopp og råtekontroll.
Mandag–fredag kl 08.00 – 16.00

Gyldighet

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av evt. endringer i eiendommen. Takster eldre enn 1/2-1 år må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmannen.

Bygningsmessig vurdering.

Den bygningsmessige beskrivelse uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å foreta en teknisk tilstandsvurdering (boligsalgsrapport).

Teknisk vurdering: De fleste boliger forringes over tid. Dels forringes overflatematerialer fra bruk og slitasje, dels fra utidsmessighet, farge, trend o.l. og dels ved at offentlige forskrifter og kvalitetskrav endres. I tillegg er det forskjellig og individuell levetid på de enkelte materialer som brukes i en bolig.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av endel hoveddeler i bygningen vil et tilnærmet riktig verdifradrag fremkomme. Det presiseres at den antatte verdireduksjon er i forhold til nytt. Med andre ord ikke kostnader som påløper for å oppdatere objektet til dagens kvalitetskrav.

Normale byggekostnader: Her er medtatt det bygningen normalt koster komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelånsrenter.

Verdireduksjon: I denne post føres opp det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal ansees som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utfores for at kommunen skal utstede ferdigattest.

Tomteverdi: Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt.

Tekniske verdi: Tekniske verdi er summen av de forannevnte poster.

Markedsverdi: Denne settes til det beløp takstingeniøren mener eiendommen eller leieretten kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstkonsulenten den tidligere omtalte database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger. Denne verdi er det som betegnes som verditakst.

Låneverdi: Denne verdi skal danne grunnlag for langsiktig belåning og ansettes slik at den gir långiver nødvendig sikkerhet. Normalt vil låneverdien ligge i underkant av markedsverdien.
Arealbenevnelser: Arealbenevnelsene er i henhold til Norsk Standard NS 3940. For nærmere forklaringer henvises det til originalstandarden som fås kjøpt i bokhandelen.

BTA = Bruttoareal,  et areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside.

BRA = Bruksareal , er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger med fradrag i henhold til nærmere retningslinjer i NS 3940.

BYA = Bebygd areal, er det areal som bygningen opptar av terrenget.

Boligareal = Boligens bruksareal BRA med fradrag av boder. Ikke Norsk Standard.

Næringstakst

Verditakst er en vurdering av eiendommens/næringsseksjonens markedsverdi. Verditakstene utføres iht. NITO’s regler, NS 3451 og NS 3940 (Norsk Standard). Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger.

Ved taksering av en eiendom kontrollerer den enkelte en rekke fremviste dokumenter.

Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bl.a, gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samt at det vurderes en normal stedsbetinget leie for eiendommen. Sammen med dagens realrente, og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntekt kapitalisert.

Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente. Disse verdiene blir antatt av takstmannen etter retningslinjer fastsatt av NTF. På bakgrunn av dette fastsettes verditakst for den aktuelle eiendommen.